Juridiskā informācija

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē! Milwaukee sniedz jums pakalpojumus saskaņā ar tālāk norādītajiem paziņojumiem, noteikumiem un nosacījumiem. Papildus tam, izmantojot jebkuru no mūsu tīmekļa vietnē pieejamajiem pakalpojumiem, jums būs jāievēro likumi, vadlīnijas, politikas, noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz šiem pakalpojumiem.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Šajā Vietnē iekļautie produktu nosaukumi, tehniskie zīmējumi, logotipi, virsraksti, teksti, attēli, audiomateriāli un videomateriāli ir Milwaukee Electric Tool prečzīmes, pakalpojuma zīmes, tirdzniecības nosaukumi, autortiesības vai citas tiesības (Intelektuālais īpašums), ja vien nav noteikts citādi. Jebkuras citas nereģistrētas un reģistrētas prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Nekas no šajā Vietnē ietvertā satura bez Milwaukee Electric Tool rakstiskas atļaujas nedrīkst tikt uztverts kā tāds, kas netieši, bez ierunām vai kā citādi piešķir kādu licenci vai tiesības izmantot kādu no Vietnē pieejamajiem Milwaukee Electric Tool Intelektuālajiem īpašumiem.

ŠĪS VIETNES LIETOŠANA

Ne šo vietni, ne arī kādu tās daļu nedrīkst pavairot, dublēt, kopēt, pārdot, pārdot tālāk vai kā citādi izmantot komerciālos nolūkos, izņemot ar Milwaukee tiešu rakstisku atļauju. Milwaukee un tā filiāles patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt pakalpojumu, pārtraukt konta darbību un/vai atcelt pasūtījumu, tostarp bez ierobežojumiem gadījumos, kad Milwaukee uzskata, ka klienta rīcība ir piemērojamās likumdošanas pārkāpums vai kaitē Milwaukee un tā filiāļu interesēm.

NEKĀDU GARANTIJU. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

ŠĪ VIETNE TIEK NODROŠINĀTA „TĀDA, KĀDA TĀ IR”. MILWAUKEE NE TIEŠI, NE NETIEŠI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR VIETNES DARBĪBĀM, NE ARĪ PAR ŠAJĀ VIETNĒ IETVERTO INFORMĀCIJU, SATURU, MATERIĀLIEM VAI PRODUKTIEM.

Tāpat Milwaukee Electric Tool neuzņemas atbildību arī par jebkādiem bojājumiem vai vīrusiem, kas var ietekmēt jūsu datoraprīkojumu, programmatūru, datus vai citu īpašumu kontā, kuram jūs varat piekļūt, kuru varat izmantot vai pārlūkot Vietnē, vai kas var rasties, jums lejupielādējot materiālus, datus, tekstu, attēlus, videomateriālus vai audiomateriālus no Vietnes vai jebkuras saistītas vietnes.

VISOS ATBILSTOŠAJĀ LIKUMDOŠANĀ NOTEIKTAJOS GADĪJUMOS MILWAUKEE NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, GAN TIEŠAS, GAN NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, TIEŠAS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMAM UN GARANTIJAS PAR PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU. MILWAUKEE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS PAR NEKĀDA VEIDA BOJĀJUMIEM, GAN LĪGUMĀ ATRUNĀTIEM, GAN NEATRUNĀTIEM, KAS RADUŠIES ŠĪS VIETNES LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM UN SODA KOMPENSĀCIJĀM VAI JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES EKSPLUATĒŠANAS IESPĒJU, DATU VAI IENĀKUMU ZUDUMA DĒĻ.

SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETNĒM UN PRODUKTIEM, KAS NEPIEDER FILIĀLĒM

Milwaukee nekontrolē saistītās vietnes un Milwaukee neatbild par saistīto vietņu vai saistītajās vietnēs iekļauto saišu saturu vai par šo vietņu izmaiņām vai atjauninājumiem. Milwaukee nodrošina jums šīs saites vienīgi ērtības labad, un, iekļaujot šīs saites, Milwaukee nesniedz saites kvalitātes apstiprinājumu. Atsauces uz produktiem, publikācijām vai vietnēm, kas nepieder Milwaukee Electric Tool vai tā filiālēm, un to apraksti nesniedz konkrētā produkta, publikācijas vai saistītās vietnes kvalitātes apstiprinājumu. Milwaukee Electric Tool nav pārskatījis visu saistīto vietņu materiālu un nav atbildīgs par šī materiāla saturu. Apmeklējot citas vietnes, jūs patstāvīgi uzņematies visu risku.

SAZIŅA VIETNĒ

Jūs nedrīkstat publicēt vai nosūtīt nekāda veida nelikumīgus, draudīgus, apmelojošus, neslavu ceļošus, piedauzīgus, apkaunojošus, musinošus, pornogrāfiskus vai zaimojošus materiālus vai jebkāda veida materiālus, kas var radīt vai veicināt uzvedību, kas būtu uzskatāma par kriminālnoziegumu, kuras dēļ varētu saukt pie civiltiesiskās atbildības vai kas kā citādi pārkāptu likumu. Milwaukee Electric Tool pilnībā sadarbosies ar tiesībsargājošajām iestādēm vai izpildīs tiesas rīkojumu, kas pieprasīs vai uzdos Milwaukee Electric Tool atklāt jebkuras tādas personas identitāti, kas publicē šāda veida informāciju vai materiālus, vai palīdzēt identificēt šo personu vai noteikt tās atrašanās vietu.

Lai gan Milwaukee Electric Tool laiku pa laikam var pārbaudīt vai pārskatīt diskusijas, tērzētavas, publikācijas, pārsūtītos datus, ziņojumu dēļus un līdzīgas Vietnes vietas, Milwaukee Electric Tool nav pienākums to darīt un uzņēmums neuzņemas atbildību par šādu vietu saturu, kā arī neuzņemas atbildību par šādās Vietnes vietās pieejamās informācijas kļūdām, tajās publicētās informācijas patiesumu, apmelošanu, neslavas celšanu tajās, teksta izlaidumiem, tajās pieejamu melīgu, piedauzīgu, pornogrāfisku, zaimojošu, bīstamu vai neprecīzu informāciju. Milwaukee Electric Tool neuzņemas atbildību par jūsu vai jebkuras nesaistītas trešās puses darbībām vai komunikāciju šajā Vietnē vai ārpus tās.AUTORTIESĪBAS © 2012
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tālr.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.milwaukeetool.eu 

Rīkotājdirektori
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug

Reģistrācija
Tiesa, kuras sēdes tiek protokolētas: AG Stuttgart HRB 261602
PVN ID Nr.: DE 811155721